Úvod

Spojená federace planet:
Představitel FederaceProtiváhou k poslání Hvězdné flotily prozkoumávat neznámé nové světy, hledat nový život a nové civilizace je Základní směrnice: vyhnout se narušení přirozeného vývoje všech cizích ras, které nejsou součástí Federace. Na první kontakt se obvykle pohlíží jako na nejdůležitější misi, kterou Hvězdná flotila uskutečňuje. Příkladem úspěšného prvního kontaktu je mírové setkání Zeframa Cochrana s Vulkány. Opakem je velmi nebezpečné setkání s Klingonskou říší, které vedlo k válce.

Domovská planeta FederaceSpojená federace planet, založená v roce 2161, je svazkem několika planet, které se v míru věnují vědeckým výzkumům. V roce 2373 zahrnovala Federace již přes 150 členských planet nacházejících se ve vzdálenosti osmi světelných let. Organizací Federace pro mezihvězdný průzkum a obranu je Velitelství hvězdné flotily s ústředím v San Franciscu, Kalifornii na Zemi.

Plavidlo FederaceFederaci řídí Rada federace složená ze zástupců různých členských planet, například Země, Vulkánu, Andoru, Tellaru, Betazedu a mnoha dalších. Radě federace střídavě předsedá volený prezident. Současným prezidentem je Jaresh-Inyo, jehož kancelář je umístěna v Paříži, Francii na Zemi.

Snímek z povrchuFederace je známa svojí vynikající diplomacií. Její historie je plná úspěšných smluv a diplomatických zprostředkování mezi znesvářenými rasami. Pomocí Organianské mírové smlouvy z roku 2267 a Khitomerských mírových dohod z roku 2293 byla Federace schopna navázat silná pouta se svým dřívějším protivníkem, Klingonskou říší. Podobně byla Federace schopna kontrolovat Romulanské impérium zřízením Neutrální zóny mezi územími těchto dvou ras. I přesto zůstávají Romulané a Cardassiané významnou hrozbou Federaci.

Klingonská říše:
Představitel Klingonské říšeMezi klingonské tradice patří bitvy a dobývání. Klingonské rčení říká, že "Syn Klingona se stává mužem dne, kdy poprvé unese meč." Síla v bitvě je pro ně vším.

Domovská planeta Klingonské říšeZabitím tyrana Molora přibližně v roce 600 n.l. pozemského kalendáře a poražením Fek'lri sjednotil Kahless Nezapomenutelný svými odvážnými skutky plnými cti Klingony a vytvořil obávanou říši. Klingonská říše vytvořená ve válce se stále zoceluje v nových a nových bitvách.

Ačkoliv byla Říše původně vedena Kahlessem a následně celou řadou císařů, v pozemském roce 2069 se Klingonská vysoká rada stala tak mocnou, že se zmocnila vlády a Říši už 300 let žádný císař nevládl. V roce 2369 přijal Kahlessův klon titul císaře, ale slouží pouze jako duchovní vůdce. Skutečná moc zůstává v rukou Vysoké rady a jejího vůdce kancléře Gowrona, který vládne Říši z Prvního města na klingonské domovské planetě Qo'noSu.

Plavidlo Klingonské říšeKlingoni nebyli nikdy vyhlášenými diplomaty a jako takoví dávají přednost bitvám a dobývání. Osudové první setkání se Spojenou federací planet v pozemské roce 2218 vedlo k válce. Teprve od Khitomerských mírových dohod z roku 2293 - vyvolaných zkázou klingonského měsíce Praxisu a smrtí kancléře Gorkona - začali Klingoni skutečně vytvářet mírové vztahy s Federací.

Snímek z povrchuUprostřed míru byly napadeny klingonské stanice na Narendra III a Khitomeru jejich bývalými spojenci, Romulanským impériem. V roce 2268 upadla Klingonská říše do občanské války vyvolané z části tajnou podporou zrádného Durasova domu ze strany Romulanů. Nicméně, Klingoni vidí velkou hrozbu v Cardassianech, kteří se zřetelně snaží zvýšit svoji vojenskou sílu a ve Ferenzích, kteří nemají žádnou čest.

Romulanské impérium:
Představitel Romulanského impériaRomulané jsou spojením dramatických kontrastů. I když jsou schopni značných citů, mohou být zároveň velmi násilničtí a krutí. Jsou si extrémně sebejistí až arogantní. Tradičně dávají přednost odpovědím na akce potenciálních protivníků, než aby je otevřeně napadli. To je ale nezastavilo, aby skrytě nevyprovokovali množství galaktických incidentů při pokusech o manipulování protivníků. Romulané jsou ale tak posedlí špionáží, že romulanská vojenská výzvědná služba Tal Shiar špehuje nejen nepřátele, ale také vlastní občany Impéria, kde hledá známky zrady.

Domovské planety Romulanského impériaAby jste porozuměli Romulanům, musíte obrátit svou pozornost na Vulkán. V prvním století n.l. (podle starého pozemského kalendáře) trpěli Vulkáni řadou strašných válek rozpoutaných jejich násilnou a vášnivou povahou. Potom přišel Čas probuzení, kdy Vulkán Surak naučil svůj lid síle logiky a míru, který s ní přišel. Ti Vulkáni, kteří odmítli Surakovo učení opustili svůj domov a vydali se k planetám Romulus a Remus, kde založili Romulanské impérium.

Plavidlo Romulanského impériaO Romulanech se ví pouze, že je vede vládce známý jako Praetor a imperiální romulanský senát. A právě to Romulanům vyhovuje.
Všeobecně jim nelze věřit, protože při jednání s ostatními kulturami mají na mysli pouze své vlastní zájmy. V první bitvě se Zemí v roce 2160 se Romulanům podařilo ukrýt svoji podobu před nepřáteli. Do roku 2266 vyvinuli Romulané maskovací zařízení, které jejich válečným lodím poskytuje neviditelnost před senzory nepřátel. Po incidentu u Tomedu v roce 2311 neměli Romulané se Spojenou federací planet až do roku 2364 téměř žádný kontakt.

Snímek z povrchuV roce 2268 vstoupili do vojenské aliance s Klingony a v roce 2371 pak s Cardassiany a volně spolu sdíleli lodě a technologii. Obě aliance se ale rychle rozpadly. Romulané se vyhnuli alianci s Federací i Ferengy z důvodů, které mohou být způsobeny pohrdáním, strachem nebo jednoduše nedostatkem důvěry. Romulané typicky používají skryté způsoby k podlomení svých nepřátel. Tajně pomáhali živit klingonskou občanskou válku v roce 2367, v roce 2368 se tajně pokusili převzít Vulkán a mají vysoce postavené špehy, jako třeba velvyslankyni Federace T'Pel.

Ferengijská aliance:
Představitel Ferengijské alianceOsobní chování Ferengů je silně ovlivněno 285 Pravidly zisku. První z nich zní: "Když už jednou máš jejich peníze, nikdy jim je nevracej." Ferengové považují honbu za ziskem za svůj nejvyšší cíl. Získání finanční moci je pro ně důležitější než politická nebo vojenská síla. Kvůli tomu má mnoho ras tendenci Ferengy podceňovat. To je omyl. Zaměření Ferengů na zisk z nich udělalo mazané obchodníky, kteří dohadují peněžní zisky stejně často jako Federace vyjednává mír.

Domovská planeta Ferengijské aliancePřed 10 000 pozemskými lety sepsal Fereng Glint Pravidla zisku a tak se zrodila Ferengijská aliance. Glint se stal prvním Velkým Nagusem a po dalších sto století Ferengové cvičili a zlepšovali umění obchodního jednání a honby za ziskem. Na začátku 24. století se Ferengové stali mezihvězdnou kulturou, když si koupili technologii warpového pohonu od vyvinutější rasy. Takto přinesli Ferengové svoji chamtivou filozofii a impozantní vyjednávací schopnosti do nic netušící galaxie.

Plavidlo Ferengijské alianceFerengové jsou vedeni Velkých Nagusem, kterým je nyní Zek. Ferengijský finanční úřad (FFÚ) vydává obchodní zákony a monitoruje ferengijské obchodní transakce. FFÚ se nachází na čtyřicátém patře Věže komerce na planetě Ferenginaru.
Dříve než se Ferengové skutečně s nějakou rasou setkají, naváží v jejím území určité finanční styky. I když se Federace nesetkala tváří v tvář s Ferengy do roku 2364, získávali Ferengové federační majetek ve hvězdném systému Maxia Zeta už od roku 2355.

Snímek z povrchuVšeobecně řečeno dohadují Ferengové rádi obchody s těmi rasami, které neznají jejich chamtivou pověst. Takové první kontakty vidí jako výborné příležitosti, jak zvýšit zisk uzavíráním obchodů, které jsou pro ně velmi výhodné.
Ferengové vidí jako svoji největší hrozbu Romulany a Klingony, kteří nejsou ochotni nechat Ferengy provádět své obchody na svém území, na rozdíl od Federace a Cardassianů.

Cardassijská unie:
Představitel Cardassijské unieCardassiané se chlubí tím, že jsou přesní, disciplinovaní a výkonní. Před vytvořením vojenské Cardassijské unie měla Cardassie málo zdrojů a miliony lidí zemřely hlady a morem. Ačkoli cardassijský vojenský úspěch stojí mnoho životů, zdá se, že ztráty nejsou větší než ty, které byly způsobeny, když planetu pokrýval hlad a mor. V tak disciplinované společnosti jsou veřejné dojmy a postoje neustále monitorovány a ovládány. Soudní přelíčení se konají pouze tehdy, když je jednotlivec shledán vinným úřady a tato přelíčení jsou přenášena lidu jako vítězství dobra nad zlem a pro to, aby byl podepřen dojem o správném chování společnosti.

Domovská planeta Cardassijské unieKdysi bývali Cardassiané duchovní rasou, hluboce se věnující míru. Jejich domovská planeta byla domovem nyní vymizelé první hebitianské civilizace, jejíž skvostné hrobky byly nádhernými bohatými budovami. Před pěti sty lety se vytvořila Cardassijská unie, získávající technologie válkou, ale za cenu několika miliónů mrtvých. Svoji mírumilovnou a duchovní minulost si už nepřiznávají a celá cardassijská společnost se chlubí krutou vojenskou výkonností. Bohatství starověkých hrobek bylo utraceno na pokrytí války proti Federaci za účelem získání dalších území.

Plavidlo Cardassijské unieNavenek vedla Cardassii Rada Detapa a kontrolovala cardassijské vojsko, známé jako Centrální velení a cardassijskou vnitřní bezpečnost, známou jako Obsidiánský řád. Ve skutečnosti ale rozhodovali jak Centrální velení tak Obsidiánský řád sami za sebe a často se dostali mezi sebou do sporu. V pozemském roce 2372 úspěšné občanské povstání svrhlo Centrální velení a vrátilo vládnoucí sílu zpět do rukou Rady Detapa.

Snímek z povrchuCardassiané se nevyhýbají diplomacii, ale ani ji příliš nevyužívají. Jejich hlavním cílem je získat teritorium a zdroje. Často také světy cizích ras zcela vyplení, jako třeba Bajorany, ve snaze zajistit Unii sílu a růst. Cardassiané vidí nepřátele ve Federaci a Klingonech kvůli dlouhotrvající válce s Federací a klingonské invazi na Cardassii v roce 2372. Cardassiané mají daleko lepší vztahy s Romulany a Ferengy.
Ostatní kultury